Điều khoản chung

https://besthaiduong.com/

Điều Khoản Sử Dụng này quy định quyền và nghĩa vụ của bạn khi truy cập và sử dụng trang web Best Hải Dương. Vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản dưới đây trước khi tiếp tục sử dụng trang web.

Sử dụng Trang web

Khi truy cập và sử dụng trang web, bạn đồng ý là sẽ tuân thủ tất cả các quy định và quyết định pháp luật áp dụng của nước Việt Nam và tỉnh Hải Dương liên quan đến việc sử dụng Internet và truyền thông điện tử.

Bạn cam kết sử dụng trang web chỉ với mục đích hợp pháp và mang tính chất cá nhân, không vi phạm các quyền lợi của bất kỳ bên thứ ba nào, và không gây gổ, xâm hại hay gây rối loạn đến trang web và hệ thống liên quan.

Bản quyền và sở hữu trí tuệ

Tất cả các nội dung trên trang web bao gồm nhưng không giới hạn: văn bản, đồ họa, hình ảnh, biểu đồ, đoạn video, logo và biểu trưng là tài sản sở hữu của chúng tôi hoặc bên thứ ba có liên quan. Mọi quyền bảo vệ bản quyền và sở hữu trí tuệ đều được bảo vệ theo luật pháp hiện hành.

Bạn không được sao chép, tái bản, phân phối, công bố công khai, sửa đổi hoặc tạo ra các công trình phái sinh từ nội dung của trang web mà không có sự đồng ý bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu tương ứng.

Quyền bảo mật

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo Mật của chúng tôi. Tuy nhiên, việc truyền thông tin qua Internet không hoàn toàn an toàn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự xâm phạm, truy cập trái phép hoặc rò rỉ thông tin cá nhân do sự phi pháp hoặc không nhằm mục đích của bên thứ ba.

Bạn đồng ý không sử dụng bất kỳ công cụ, phần mềm hoặc phương tiện nào để can thiệp hoặc cố ý tạo ra rủi ro hoặc gây hư hại đến trang web và hệ thống mạng liên quan.

Chi tiết và thay đổi

Thông tin và nội dung trên trang web có thể được cập nhật và điều chỉnh từ thời gian này qua thời gian khác mà không cần thông báo trước. Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy, hoàn thiện hoặc phù hợp của thông tin trên trang web.

Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc bổ sung bất kỳ điều khoản nào trong Điều Khoản Sử Dụng này theo nhu cầu của chúng tôi hoặc để tuân thủ các quy định pháp luật áp dụng. Các thay đổi này sẽ có hiệu lực từ ngày công bố trên trang web và bằng cách tiếp tục sử dụng trang web sau khi có những thay đổi này đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận sự thay đổi.